Csikász Galéria
Dal a szőke parafadugóról
A szőke parafadugót lakktálca tükrözi.
Magát akkor se látja ott,
ha szeme van neki.
Azért nem, mert merőleges
a tükörkép felett.
Persze, ha ferde lenne, ez
egészen más eset.Ember, ha visszatükröz
egy…
Egy…kb. Végtelen!
S derékszögben! – a helyzeted
nem lenne pont ilyen?

Ezt a verset Christian Morgenstern írta. A költő egész kötetnyi ilyen, és ehhez hasonló non-szensz verset alkotott. Némelyik közülük nem egyéb magasrendű esztelenségnél, az életnek mutatott csúfondáros fityisznél.
Ugyanakkor mély bölcseleti hajlam is megmutatkozik ezekben a csöppnyi, groteszk játékok-ban, hiszen a múzsa - bukfencezés közben 1*– olyan különös látószögből pillantja meg a léte-zést, mint amilyenre fennkölt pózban soha nincs alkalma. Ez a vers is a nézőpont incselkedő megválasztásáról szól.
És éppen ezért illik ide: Györgydeák György hasonlóképpen a „bukfencező” szemszögéből szemlélte a világot. A parafadugókhoz fűződő bensőséges viszonyáról nem is beszélve…elég csak ránézni a csupa parafadugóból álló bübüjére.
Apropó, parafadugók! A 2007-es Velencei Bienn-álén láttam egy afrikai művésznek (a ghánai szü-letésű, nigériai El Anat-suinak) számomra az óta is emlékezetes alkotását: elképzelhetetlenül szép fa-liszőnyegeket alkotott üdí-tőitalos palackok kupakja-iból. Hogy jön ez ide? Mi köze a gyönyörű drapériáknak Györgydeák bájosan bumfordi, tündérien groteszk figuráihoz? Nos, csak a lényeg: így lehet a szemétből aranyat csinálni.
Mert Györgydeák uszadékfából, madzagból, kócból, szögekből, homokból, gipszből, agyagból, avítt használati tárgyak darabjaiból, foszlásnak indult textilneműkből, felmenőinek és bará-tainak bútortöredékeiből, gyerekeinek eltört játékaiból... és még sorolhatnám, mi mindenből állította össze bübüjeit, és táblaképeinek nagy részét, - egyszóval minden az ő demiurgoszi fantáziájának szolgálatába állt, amit mi elhasználtunk és elhajítottunk.
 
Innen több ösvény is vezet az ő világába.
 
Az imént megidézett afrikai művész más miatt is összekötőkapocs: mindannyian tudjuk, hogy Györgydeák egyik legfontosabb élménye volt a nyugat-szaharai művészeti expedíció. Így aztán tudatosan is művelte azt a kollázstechnikát és formastílust, amit valaha Picassoék kezdtek el több mint száz évvel ezelőtt.
A használati tárgyakból összeállított ready-made-eket tényleg ilyen régóta ismerjük.
De Györgydeák megtisztította ezeket a talált tárgyakat.2** Vagyis az életet magát tekintette afféle talált tárgynak, melyet az ember a halálra ráadásul kap, tehát bármikor visszaadja – ezért őrzi meg.3*** No és ő, aki olyan hamar visszaadta ezt a talált tárgyat, az életét; tudta jól, hogy - megtisztítván – a többi talált tárgy házi szellemként vagy legalább házimanóként beépül a művész életébe, otthonába és műtermébe: alkotásaiba. Ahogy ezt a Honfoglalás című munká-ján láthatjuk is.
A másik ösvény is itt ér kereszteződéshez: ez a kép hangsúlyozottan ikonszerű. És innen látszik, hogy az összes többi is az. Görgydeák táblaképei ablakok az örökkévalóságra. Ikonok. Egyfajta vallásosság megnyilvánulásai.
 
Magánvallásának/magánmitológiájának részei a bübük csakúgy, mint a festmények, grafi-kák
és táblaképek furcsa, állat-, avagy emberszerű féllényei. Nekik nevük van, méghozzá felettébb ötletes - Morgensternnel, a Dömdödömöt kitaláló Lázár Ervinéivel vetekedő – nevük. És tör-ténetük! Mintha Pegazusné, a Fájó torkú operaénekes, Fekete Toll, Piros Csőr, Lauz Szimacs… és a többiek ismernék egymást és egymás történeteit!
Kezdetben talán ösztönösen alakult úgy, hogy a gyerekrajzokhoz, illetve a gyerekrajzokhoz hasonlító Réber Lászlóhoz hasonlított, amit Györgydeák lerajzolt, megfestett. Aztán a szaharai élmény ezt is tudatosabbá tette: az afrikai sziklarajzok létrehozták az ő számára is a kenesei „fejlett korszakot” (ahogy egy táblaképe címe is mondja).
 
Kenese persze a világ közepe. De aki így látja a világot, az szükségképpen rezervátumba szo-rul. A rezervátumlét Györgydeák számára – úgy tűnik – természetesé vált. Ígyhát az is, hogy indián lett belőle (amint sok alkotásán kívül albumának címe is beszél erről) – elannyira, hogy a Cseh Tamás-féle bakonyi indián törzsek jó szívvel tiszteletbeli tagjuknak, akár törzsfőnökük-nek is avathatnák – legalább utólag.
Kenesében az is jó, hogy ott a nagy víz – ami a szaharai élményből szükségképpen kima-radt – tehát a természetközelségből természetszerűleg következtek a hajós alkotások. Mert hát  „navigare necesse est”; sose hátra, mindig csak előre – jó szelet kért a kapitány.
 
Ebből a rezervátumból nézve, no meg azért a bukfencező pózból következőleg, az úgyneve-zett valóság is másként látszik. Ennek köszönhető a „posztszecessziós”, ironikusan dülöngélő épületekkel teli veszprémi látképek sokasága, melyekből szintén láthatunk itt. Kicsit olyanok ezek, mint Kós Károly épületekről készített metszeteinek „hatványa”: nincs ezeken a képeken egyetlen egyenes vonal sem – derékszög pláne nincs.
 
És ezek kapcsán muszáj megint visszatérni a bübük meg a táblaképek álnaivitásához. A gro-teszk-játékos báj, a látszólagos ügyetlenség és bumfordiság valójában erős rajztudást, szakmai biztonságot rejteget, azazhogy incselkedik vele. Ez éppen a városrajzokból nyilvánvaló. Amint a bübükből az is, hogy Györgydeák igenis tudott repülni – jóllehet a bübük közül sok valamiféle ormótlan, röpképtelen madárra emlékeztet. A művész titokban nyilván szerelmes volt a madarakba: hiszen lélek- és szabadságszimbólumok ők.
 
Városrajzai, táblaképei, bübüi mind-mind a szabadságról beszélnek. A humorérzékről, ami nélkül félelmetes az ember. Ugyanis minden kitelik a humor és játékosság nélküli embertől. Az olyanoktól, akik „elvágólag” látják a világot, és derékszögekben gondolkodnak. A hatalom, az üzlet, - egyszóval minden olyan tébolyult szféra, amely túlságosan komolyan veszi önmagát, grimaszt és fityiszt kap itt, ma este. Deo Gratias!
 
Már csak ezért is mondható – de persze nem csak ezért – hogy Györgydeák munkái szakráli-sak.
 
Christian Morgenstern versével kezdtem. Róla azt írta egy méltatója, hogy vagy el kellett pusz-tulnia a maga sajátos világlátása okán-, vagy egy külön világot alkotnia.
Györgydeák György alkotott magának egy külön világot. De bele is pusztult a létező világba. Túlságosan korán. Most lenne – mindössze – ötvenöt éves. És immáron öt éve, hogy „megnéz-heti magát onnanról” – ahogy egyik képe címében fogalmazott.
Míg élt, én alig ismertem - alig néhányszor láttam. Vannak dolgok, melyeket már soha többé nem lehet helyrehozni. Ez is ilyen. De talán tényleg nézi magát most „onnanról”, ahogy mi most itt nézzük, mondjuk pl. egy nyúlra emlékeztető figuráját.
 
És Egy másvalaki pedig őt. És ezzel visszakanyarodtunk a kezdetben érintett látószög-proble-matikához.
 
Christian Morgenstern: Vice versa
 
Egy nyúl ül, abban a hiszemben,
hogy nem látják, a fűbe, csendben.
 Szemlélik szemből kandi szemmel:
a dombtetőről, türelemmel
 egy ember nézi vaksi Zeiss-en,
hogy mit csinál a tapsi. Dejszen
 őt fentről épp így kémlelik:
egy isten, szótlan és szelíd.
 
 
* A bukfencező múzsa című antológia nonszensz-groteszk-humoros versek gyűjteménye
**Tandori Dezső: Egy talált tárgy megtisztítása
***idézet József Attila Eszmélet című verséből. A Tandori-kötet címe is ezt idézi, természete-sen.
 
Veress Zsuzsa megnyitóbeszéde

Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55
Györgydeák György 55