Az adatkezelő neve és elérhetősége
1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő neve: Művészetek Háza Veszprém
Székhelye: 8200 Veszprém, Vár utca 17.
Email címe: arthouse@arthouseweb.hu
telefon: +36 88 425 204
mint adatkezelő (a továbbiakban, mint Adatkezelő)  kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.

Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Adatkezelés alatt az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

1.3. Az igénybe vett adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató: interword kft.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2.
Honlap: ​www.interword.hu
Email: i​nfo@interword.hu
Telefon: +36 88 788 066

További adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Silver Frog Kft. (1133 Budapest, Pannónia utca 102.)
További adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

2. Az adatkezelés célja és időtartama
2.1. Az adatkezelés céljának leírása: Az adatkezelő látogató kapcsolattartásra szolgáló adatainak kezelése hírlevél kiküldése és nyereményjátékban való részvétel érdekében.
2.2. Az adatkezelés időtartama: A jelen hozzájárulás visszavonásáig.

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja
3.1. A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő: név és e-mail-cím, illetve a nyereményjátékban történő részvétel esetén ezen felül értesítési cím, telefonszám
3.2. Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása. [az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján.]

4. Önt mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok
4.1. Önt mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:
4.1.1.       kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést; [A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]
4.1.2.       a személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni; [A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]
4.1.3.        megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog;
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.]
4.1.4.       megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. [Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét]
4.2. A fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat Ön, mint az adatkezelés érintettje,  a hatályos magyar [így különösen az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény] valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak, [így különösen az Európai parlament és tanács (EU) 2016/679. számú. a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének vonatkozó rendelkezései (általános adatvédelmi rendelet)] alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

5. Panaszbenyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban
5.1. Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül az I. fejezetben rögzített elérhetőségeken.
  • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség
6.1. Az adatkezeléssel, illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt székhelyre továbbított postai küldemény útján, vagy az Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.
6.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez. Amennyiben ezen adatok kezeléséhez nem járul hozzá, úgy az az alábbi következményekkel jár: nem tud részt venni az Adatkezelő nyereményjátékaiban, illetve nem fogja megkapni az Adatkezelő hírleveleit.

A Művészetek Háza Veszprém adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata itt olvasható.

Veszprém, 2019. június 20.

Adatvédelmi, adatkezelési, adatbiztonsági szabályzat

A szabályzat célja, hogy biztosítsa az informatikai eszközök és rendszerek működtetésében:

  • az adatvédelem és információbiztonság elveinek érvényesülését;
  • az adatvédelmi és információbiztonság jogszabályi előírásainak betartását;
  • az üzembiztonság folyamatos fenntarthatóságát;
  • az informatikai vagyon védelmét.

Hatályos: 2017. március 9.