Pályázati felhívás

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely
igazgatói pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

igazgató

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:

A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre. A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Vár utca 17.

A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának felügyelete és irányítása alatt működő intézmény (költségvetési szerv). A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak szerint közművelődési intézmény, a 77. § (5) bekezdése alapján típusa: művelődési ház. Kiállítóhelyként továbbá a Fenntartó által meghatározott kortárs művészeti feladatokat ellátó intézmény.

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Vezetői munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi. Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai és gazdasági irányítása, szakszerű és törvényes vezetése. Közművelődési, kortárs művészeti (képzőművészet és irodalom) és közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézmény kiállítóhelyeinek működtetése, a kezelésében lévő gyűjtemények méltó bemutatása és menedzselése, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, kiadói tevékenység. Az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

A munkakör betöltésének feltételei:

 •  
 • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • iskolai végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az Intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

 

A javadalmazás:

A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony öt év határozott időtartamra jön létre, 2021. november 15. napjától 2026. november 15. napjáig.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hitelt érdemlő igazolása
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység hitelt érdemlő igazolása
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat hitelt érdemlő igazolása, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja
 • részletes szakmai és vezetési program
 • bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címre és elektronikus úton Perlaki Claudia részére a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Csoportjának vezetője Perlaki Claudia. Telefon: 88/549-194, e-mail cím: cperlaki@gov.veszprem.hu.

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül bizottság hallgatja meg, majd a közgyűlés a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a következő ülésén dönt a munkaviszony létesítéséről.